Raad van Toezicht

Bij Stichting Welzijn Middelburg functioneert sinds februari 2009 een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de prestaties van de directeur-bestuurder, zoals vastgelegd in de statuten en reglementen van de Raad van Toezicht. Daarnaast voorziet de Raad de Stichting van kwalitatief goed intern toezicht.

Commissies binnen de Raad van Toezicht
Binnen de Raad van Toezicht functioneren twee commissies, te weten:

  • een remuneratiecommissie, die de met de directeur-bestuurder gemaakte werk- en prestatieafspraken evalueert, de arbeidsvoorwaarden en de beloning van de directeur-bestuurder vaststelt en deze ter besluitvorming voorlegt aan de Raad van Toezicht.
  • een auditcommissie, ter voorbereiding van de besluitvorming van de Raad omtrent de financiële risicobeheersing, de begroting, de jaarrekening, de naleving van de wet- en regelgeving en de contacten met de externe accountant.

Vergader- en overlegmomenten
Tijdens reguliere vergaderingen en themadagen wordt er gediscussieerd over de wijze waarop invulling is gegeven aan de doelstellingen en de bedrijfsvoering van Welzijn Middelburg. Jaarlijks komen de leden van de Raad van Toezicht iedere twee maanden samen voor regulier overleg en indien omstandigheden daarom vragen worden extra vergaderingen ingelast.

De auditcommissie heeft vier reguliere vergaderingen gehad en daarnaast een aparte bespreking met de externe accountant over de administratieve organisatie en interne controle van Welzijn Middelburg en bespreking van de jaarrekening.

Honorering Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding in overeenstemming met de Governancecode.

Wie zijn de leden van Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht bestaat uit vier personen, ieder met een eigen aandachtsgebied.

Jankees Dekker (1963) is sinds 2014 voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij is zelfstandig ondernemer en adviseur in onderwijs en werkt momenteel als interim-directeur basisonderwijs en projectleider voor diverse onderwijsprojecten in Zeeland. Woonachtig in Middelburg en daarmee betrokken op het leven en welzijn in de stad. Met kennis en ervaring van leiderschap, organisatieverbetering en personele aangelegenheden, levert hij graag een bijdrage aan de ontwikkeling en instandhouding van Welzijn Middelburg. Hierin zijn de principes van de “Lerende organisatie” voor hem leidend en richtinggevend.

Ginette Venghaus (1974) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Momenteel is ze werkzaam als juridisch adviseur bij HZ University of Applied Sciences. Ook is ze lid van de bezwarencommissie Orionis Walcheren. GInette is maatschappelijk betrokken en heeft zich zowel betaald als onbetaald ingezet bij diverse maatschappelijke organisaties. Binnen de RvT houdt zij zich bezig met de juridische zaken.

Peter Bakx (1954) woont in Middelburg en is met pensioen na 39 jaar in dienst te zijn geweest bij ABN AMRO als o.a accountmanager en senior relatiemanager. Hij studeerde Nederlands recht en staats- en strafrecht en volgde diverse bancaire studies en managementtrainingen. Peter is actief als vrijwilliger bij Vrienden van Het Zeeuws Archief, Stichting Kunst- en Cultuurroute Middelburg en tennisvereniging MLTC  en is medeorganisator van de Citytrail Middelburg. Zijn aandachtsgebied binnen de RvT is Financien.

Dick Hoogstrate (1959) uit Middelburg is sinds 2017 lid van de RvT van Welzijn Middelburg. Zijn aandachtspunten zijn ‘financiën’ en ‘personeelszaken’ en in die hoedanigheid maakt hij ook deel uit van de auditcommissie. Welzijn Middelburg is een belangrijke organisatie voor Dick, omdat zij vooral díe mensen ondersteunt die dat niet of onvoldoende op eigen kracht kunnen. Anders gezegd: een steuntje in de rug nodig hebben.  Daar heeft hij ook in zijn dagelijks werk als directeur bij Scalda mee te maken, want daar houdt hij zich o.a. bezig met jongeren in een kwetsbare positie en met het opleiden van anderstaligen.