Missie
Welzijn Middelburg staat als professionele maatschappelijk ondernemer midden in de samenleving en zet zich er voor n dat iedereen in Middelburg en omstreken aan die samenleving kan deelnemen, zich hierin thuis voelt en zich kan ontwikkelen.

Visie
Welzijn Middelburg signaleert ontwikkelingen in de samenleving tijdig en speelt hier adequaat op in. Het doel is om de leefbaarheid in buurten en kernen te vergroten. Door pro-actief en vraaggestuurd te werken, levert Welzijn Middelburg maatwerk en draagt nadrukkelijk bij aan een inclusieve samenleving. Vrijwilligerswerk is daarbij van groot belang. Uitgangspunt is het versterken van de zelfredzaamheid van de bewoners.

NAW en RSIN

Stichting Welzijn Middelburg
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
Bankrekeningnummer: NL77RABO0385343876
Kamer van koophandel: 22057489
RISN-nummer: 814133599

Namen bestuurders
     Directeur-bestuurder:
•    Dhr. G. Welling (ad-interim)

     Raad van Toezicht:
•    Mevr. G. Venghaus (lid)
•    Dhr. D. Hoogstrate (voorzitter)
•    Dhr. P. Bakx (lid)

Beloningsbeleid
•    Directeur-bestuurder ontvangt een beloning volgens de salarisregeling in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
•    De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden de volgende vacatie: voor de voorzitter € 6.888 en voor de overige leden € 4.500 per jaar.
•    Werknemers ontvangen een beloning volgens de salarisregeling in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Belastingvoordeel donateurs/erflaters
•    Een donateur mag een gift, binnen de bestaande fiscale regelgeving, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Gedane nalatenschappen zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Belastingvoordelen als instelling
•    De stichting hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen die de instelling ontvangt en gebruikt in het kader van het algemeen belang.
•    De stichting komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
•    Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 

Download hier het Financieel Jaarverslag van 2018

Download hier het Financieel Jaarverslag van 2019

Download hier het Financieel Jaarverslag van 2020